Coaching & Leadership Development

Empower Individuals

Chúng tôi giúp người tài của bạn trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc.

Leadership Development

Kinh nghiệm trong lĩnh vực coaching và phát triển kỹ năng lãnh đạo của Lee Hecht Harrison (LHH) giúp bạn xác định hàng loạt các yêu cầu liên quan đến việc nhận dạng và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho mọi cấp bậc nhân viên trong công ty.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển những tài năng của họ thông qua các dịch vụ sau:

Executive Coaching

Các chương trình coaching 1 - 1 dành cho cấp lãnh đạo và những người kế nhiệm tương lai, cung cấp kỹ năng và hành vi cần thiết nhằm hướng đến hiệu suất tối ưu.

Leaders at all Levels™

LHH hợp tác với khách hàng để tạo ra các chương trình phát triển tài năng mang tính thực tiễn cao và phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của từng doanh nghiệp, bao gồm công cụ đánh giá, huấn luyện đào tạo, cố vấn và học tập qua thực tế quản lý.

LHH Coach the Coach™ Cung cấp phương pháp phù hợp để phát triển những chuyên gia huấn luyện nội bộ, những người sẽ tạo nguồn cảm hứng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

LHH Coaching Practices for Leaders™ Cung cấp cho lãnh đạo những phương pháp đã được chứng minh nhằm phát huy và giữ chân các cá nhân then chốt thông qua thực hành huấn luyện hiệu quả.

LHH Coaching Conversations™ Cung cấp cho lãnh đạo những phương pháp đã được chứng minh nhằm phát huy và giữ chân các cá nhân then chốt và củng cố khả năng trao đổi trong nhóm thông qua các buổi đối thoại huấn luyện hiệu quả.

Team Coaching Đạt đươc và duy trì hiệu suất làm việc nhóm tối ưu đồng thời hướng tới mục tiêu chung của nhóm nhằm đạt được kết quả cho toàn tổ chức.

DevelopMe™ Coaching Solutions Phương pháp tự học trực tuyến để hỗ trợ các lãnh đạo của tổ chức tìm hiểu kỹ năng tiến hành đối thoại huấn luyện.

Lee Hecht Harrison