Clients

  • Mobilize Your Talent

    Is your workforce ready to mobilize into new roles as business needs change? Take our diagnostic and learn how your organization is performing.

Lee Hecht Harrison dẫn đầu về dịch vụ chuyển đổi nhân sự toàn cầu ở mảng kết nối ứng viên với việc làm đồng thời hỗ trợ họ nâng cao hiệu suất công việc.

Các tập đoàn hàng đầu thế giới sử dụng dịch vụ của Lee Hecht Harrison nhằm đạt được và duy trì thành công bằng cách quản lý hiệu quả tài sản quý giá nhất của mình – đó là con người. Chúng tôi cung cấp hàng loạt giải pháp tư vấn quản lý thực tế khả thi nhất với mục đích giúp các tổ chức hướng dẫn, kết nối, giữ chân và chuyển đổi người tài.

Dịch vụ nổi bật của chúng tôi bao gồm:

  • Career Transition hỗ trợ những nỗ lực tái cơ cấu của doanh nghiệp
  • Coaching và Leadership Development phát triển khả năng lãnh đạo ở mọi cấp độ nhân viên
  • Employee Engagement thu hút và giữ chân những nhân tài nòng cốt
  • Change Management duy trì hiệu suất công việc trong các quá trình thay đổi

Hãy liên hệ với Lee Hecht Harrison Việt Nam ngay để để chúng tôi giúp bạn đạt mục tiêu.

Looking to hire?

Learn about our free tools and services to connect hiring managers with our talented pool of candidates from all levels of experience.

Learn more »

DevelopMe™

Optimize manager productivity. DevelopMe allows you to customize LHH's industry-leading content and programs as you see fit.

Learn more »

Subscribe for Updates

Lee Hecht Harrison